odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Wypadek drogowyWypadek drogowy

Czy należy wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej?

Czy i w jakich sytuacjach warto wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej.

Postępowanie w razie wypadku drogowego lub kolizji drogowej zostało uregulowane w art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem:

bezpłatna konsultacja prawna

Wypadek drogowy – obowiązki uczestnika wypadku drogowego

Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

 • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku
 • niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego
 • podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku

Wypadek drogowy – poszkodowani sa zabici lub ranni drogowego

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

 • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję
 • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku
 • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce

Jak wynika z przedstawionego powyżej przepisu obowiązek wezwania Policji na miejsce wypadku ciąży na Tobie wyłącznie w sytuacji, kiedy choć jeden z uczestników wypadku jest ranny lub zabity.

Opierając się na zawodowym doświadczeniu doradzam Ci wezwanie Policji na miejsce kolizji drogowej w następujących przypadkach:

 • sprawca kolizji drogowej jest lub może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • uszkodzenia pojazdu są poważne
 • występują jakiekolwiek wątpliwości bądź rozbieżności co do okoliczności spowodowania kolizji, w szczególności gdy sprawca kolizji nie przyznaje się do jej spowodowania
 • sprawca kolizji nie przedstawił polisy ubezpieczenia OC
 • masz jakąkolwiek wątpliwość co do przedstawionych przez sprawcę kolizji dokumentów: dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego samochodu lub polisy OC (np. w zakresie autentyczności dokumentu czy ważności polisy OC, czyli okresu jej obowiązywania)

W pozostałych przypadkach to od uczestników kolizji drogowej zależy czy:

 • wezwać Policję by przeprowadziła na miejscu wypadku niezbędne czynności i ukarała sprawcę kolizji mandatem czy też
 • odstąpić od wezwania Policji i spisać oświadczenie sprawcy kolizji i na tej podstawie dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela

Zarówno wezwanie Policji, jak i spisanie oświadczenia ma  swoje wady i zalety, na których podstawie należy podjąć decyzję.

zadzwoń teraz

Wypadek drogowy – spisz oświadczenie

 • Spisanie oświadczenia ma następując zalety:
 • dokładne obejrzenie pojazdów uczestniczących w kolizji oraz spisanie oświadczenia trwa maksymalnie ok. pół godziny, więc stanowi dużą oszczędność czasu, gdyż na przyjazd Policji czasem trzeba czekać nawet kilka godzin, a wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i wystawienie mandatu karnego również potrwają przynajmniej godzinę czasu
 • pisemne oświadczenie uczestników kolizji drogowej jest wystarczające do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela
 • sprawca kolizji, który przyznaje się do jej spowodowania  i odpowiedzialności za uszkodzenie pojazdów, unika mandatu karnego i punktów karnych

Do wad spisania oświadczenia o przebiegu kolizji drogowej i zakresu uszkodzeń pojazdów należy zaliczyć:

 • brak urzędowego dokumentu potwierdzającego przebieg kolizji, zakres uszkodzeń pojazdów i winę sprawcy
 • sprawca kolizji drogowej, który spisał oświadczenie może je potem odwołać, co prowadzi do powstania problemów z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczyciela i wypłatą odszkodowania
 • uczestnicy kolizji drogowej mogą zmieniać zakres wskazanych uszkodzeń pojazdów lub ubezpieczyciel może kwestionować powstanie niektórych uszkodzeń pojazdu, gdy poweźmie wątpliwość czy powstały one w wyniku zaistniałej kolizji
 • brak właściwych informacji w spisanym oświadczeniu może spowodować odmowę wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

Wypadek drogowy – wezwanie Policji na miejsce kolizji drogowej

Wezwanie Policji na miejsce kolizji drogowej ma następujące zalety:

 • przebieg zdarzenia, uszkodzenia pojazdów oraz wina sprawcy są stwierdzone urzędowym dokumentem, wystawionym przez Policje zaświadczeniem potwierdzającym przebieg kolizji  z ustaleniem sprawcy kolizji
 • sprawca kolizji,  który przyjmie mandat nie może go już później anulować. Może jedynie złożyć wniosek do Sądu o uchylenie mandatu, co skutkuje zbadaniem sprawy kolizji drogowej przez Sąd i wydaniem w tej sprawie wyroku
 • uszkodzenia samochodów poza opisem w notatce policyjnej są udokumentowane na zdjęciach zrobionych przez policjantów, co daje możliwość późniejszej dokładnej weryfikacji stanu pojazdów po kolizji

Wezwanie Policji na miejsce kolizji drogowej ma też swoje wady:

 • trwa znacznie dłużej niż samo spisanie oświadczenia
 • sprawca kolizji chcąc uniknąć mandatu i punktów karnych może odmówić przyjęcia mandatu i skierować sprawę do Sądu, co może przedłużyć wypłatę odszkodowania do czasu wydania przez Sąd prawomocnego wyroku
 • Policjanci nie są związani opinią uczestników kolizji i mogą ocenić zdarzenie inaczej niż jego uczestnicy

Podsumowując, to, czy lepiej wezwać Policję na miejsce zdarzenia czy poprzestać na spisaniu oświadczenia zależy od okoliczności kolizji i stanowiska stron, które w nim uczestniczą.

Jeżeli uszkodzenia samochodów nie są znaczne, przebieg kolizji jest bezsporny, a sprawca kolizji przyznaje się do jej spowodowania i przedstawił ważną (aktualną w czasie wypadku) polisę ubezpieczenia OC, wówczas można poprzestać na spisaniu oświadczenia.

Jeżeli jednak uszkodzenia pojazdów są poważne,  nie można dokładnie określić ich zakresu lub występują jakiekolwiek inne wątpliwości, czy rozbieżności pomiędzy uczestnikami kolizji co jej przebiegu należy wezwać Policję by dokładnie wyjaśniła zaistniałą sytuację i sporządziła notatkę urzędową, zdjęcia miejsca kolizji i uszkodzeń samochodów oraz wystawiła mandat karny sprawcy kolizji. Ten tryb postępowania w razie kolizji drogowej eliminuje ryzyko potencjalnych problemów przy wypłacie odszkodowania dla osoby poszkodowanej.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl