odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Wypadek rolnika w jego gospodarstwie – kto wypłaci odszkodowanie

Wypadek rolnika w jego gospodarstwie – kto wypłaci odszkodowanie?

Wypadek rolnika w jego gospodarstwie rolnym może powodować szkody, których pokrycie ze środków własnych może być utrudnione, albo wręcz niemożliwe

Rolnik ma obowiązek posiadania trzech rodzajów ubezpieczeń – ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych oraz obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych. Ponadto, rolnik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej jako u.s.r.). W razie wypadku ubezpieczony rolnik może zgłosić szkodę ubezpieczycielowi ponoszącemu odpowiedzialność repartycyjno – gwarancyjną. W przypadku wypadku spowodowanego przez osobę trzecią poszkodowany rolnik ma ponadto roszczenie w stosunku do sprawcy deliktu odpowiadającego na zasadzie winy (tzw. odpowiedzialność deliktowa).

bezpłatna konsultacja prawna

Wypadek rolnika w jego gospodarstwie – zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi

Zakład ubezpieczeń jest zwolniony z obowiązku naprawienia niektórych rodzajów szkody. Ich wyliczenie tworzy zamknięty katalog obejmujący:

  • szkody w mieniu wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w gospodarstwie rolnym lub jego domowników
  • szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, które nie pochodzą od zwierząt
  • szkody w mieniu spowodowane wadą towarów
  • szkody polegające na utracie kosztowności
  • szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska
  • szkody wynikłe z kar i należności wobec budżetu państwa

Ponadto, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest ograniczona wysokością sumy gwarancyjnej. Minimalna wysokość sumy gwarancyjnej wynosi 5.000.000 euro w przypadku szkody na osobie oraz 1.000.000 euro w odniesieniu do szkody na mieniu. Wartość sumy gwarancyjnej jest przeliczana na polską walutę według kursu średniego ogłaszanego przez NBP. Należy wziąć pod uwagę wartość kursu z dnia wyrządzenia szkody. Rolnik może ubezpieczyć się na wyższą sumę. W przypadku, gdy kwota wypłacona przez zakład ubezpieczeń nie pokryje szkody, poszkodowany może dochodzić pozostałej części od sprawcy.

Wypadek rolnika w jego gospodarstwie – odpowiedzialność deliktowa

Rolnik, który wyrządził szkodę z własnej winy ma obowiązek jej naprawienia (art. 415 k.c.). Przytoczona zasada odnosi się do odpowiedzialności za szkodę, która została spowodowana czynem niedozwolonym określanym także mianem deliktu. Działanie lub zaniechanie wymuszone cudzym działaniem nie rodzi odpowiedzialności deliktowej. W takiej sytuacji mamy do czynienia z przymusem fizycznym. Wyłącznie zachowanie zależne od woli człowieka w danej chwili może być uznane za czyn. Koncepcja winy w prawie cywilnym nawiązuje zaś do koncepcji ukształtowanych w doktrynie prawa karnego i obejmuje bezprawność oraz cechy podmiotowe.

W przypadku dochodzenia roszczenia odszkodowawczego od sprawcy delikatu należy wykazać zaistnienie kilku przesłanek, w tym bezprawność działania. Jako specjaliści wiemy, jak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku rolniczego.

zadzwoń teraz

Wypadek rolnika w jego gospodarstwie – rolnik nie posiada ważnej polisy

Jeżeli rolnik nie posiadał ważnej polisy w czasie, gdy doszło do wypadku, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. UFG wypłaca odszkodowanie za szkodę na mieniu i na osobie. W takiej sytuacji zgłasza się roszczenie za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń. Ma on obowiązek przyjęcia zgłoszenia szkody. Następnie ubezpieczyciel przeprowadza postępowanie likwidacyjne i przekazuje zebraną dokumentację do UFG. Poszkodowany zostaje o tym poinformowany. UFG po wypłacie odszkodowania dochodzi zwrotu sumy pieniężnej od sprawcy szkody.

Brak ważnej polisy komplikuje sytuację poszkodowanego. Niemniej w polskim prawie istnieją instytucje prawne chroniące prawa osób poszkodowanych. Wiemy, jak z nich skorzystać.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl