odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Wypadek w miejscu publicznymWypadek w miejscach publicznych zdarzają się bardzo często. Zimą zwykle dochodzi do wypadków związanych z upadkami przechodniów na oblodzonych chodnikach.

W 2015 r. doszło do podobnego wypadku – kobieta poślizgnęła się na chodniku, ponieważ jego powierzchnia nie została posypana piaskiem, co jest standardowym postępowaniem zapobiegającym niefortunnym upadkom przechodniów w okresie zimowym. Ubezpieczyciel podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie chodnika w czystości odmówił wypłaty odszkodowania twierdząc, że zarządca nie ponosi winy, a przyczyną urazu jest niezachowanie należytej ostrożności podczas przechodzenia po pokrytej lodem powierzchni.

bezpłatna konsultacja prawna

Wypadek – nieostrożny przechodzień czy gnuśny zarządca?

Na temat odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku naruszenia obowiązku utrzymania porządku i czystości na określonym chodniku sądy wypowiadały się wielokrotnie, w tym m.in. Sąd Najwyższy. Niezachowanie ostrożności przez przechodnia nie zwalnia zarządcy drogi (ani właściciela nieruchomości) z obowiązku utrzymania w czystości nawierzchni chodników. Oba podmioty odpowiadają względem poszkodowanego na podstawie art. 415 k.c. (odpowiedzialność deliktowa).

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej jako u.u.c) właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Chodnikiem w rozumieniu tego przepisu jest wydzielona część drogi publicznej przeznaczona dla ruchu pieszego i położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Z kolei definicja właściciela nieruchomości została określona w art. 2 ust. 1  pkt. 4  u.u.c. Pod tym pojęciem należy rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną  lub osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inny podmiot władający nieruchomością. Ustawodawca przyjął bardzo szeroką definicję.

Z kolei obowiązek spoczywający na zarządcy drogi publicznej został określony w art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu do zadań zarządcy należy utrzymanie nawierzchni chodników. Zarządcą drogi krajowej jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Drogi wojewódzkie są zarządzane przez zarząd województwa, powiatowe – przez zarząd powiatu, a gminne przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 19 ust. 2).

zadzwoń teraz

Wypadek – solidarna odpowiedzialność

W praktyce może się zdarzyć, że obowiązek utrzymania porządku i czystości na chodniku będzie spoczywał na dwóch podmiotach:

  • właścicielu nieruchomości położonej wzdłuż chodnika
  • zarządcy drogi

W takiej sytuacji ponoszą oni solidarną odpowiedzialność na podstawie art. 444 § 1 k.c. (zob. wyr. SA w Gdańsku z dnia 3.10.2014 r., sygn. V ACa 477/14; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.02.2010 r., sygn. IV CSK 369/09). Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla poszkodowanego. Może on dochodzić należnego odszkodowania od obu podmiotów, albo od jednego z nich – według własnego wyboru.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli ubezpieczyciel lub sam podmiot zobowiązany do naprawienia szkody odmawiają wypłaty odszkodowania dochodzonego w drodze pozasądowej, można rozważyć mediację lub sąd polubowny, albo skierować przeciwko nim pozew do sądu. Wypadek w miejscu publicznym jest bardzo trudny do udowodnienia. Warto skorzystać z pomocy zawodowego pełnomocnika.

Nasza kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wypadków w miejscach publicznych. Cieszymy się dużym zaufaniem i dobrą renomą – pomogliśmy już wielu osobom. Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczym. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl