Zawiadomienie o popełnieniu przez lekarza przestępstwa nieudzielenia pomocy

Dlaczego warto złożyć zawiadomienie o popełnieniu przez lekarza przestępstwa nieudzielenia pomocyDlaczego warto złożyć zawiadomienie o popełnieniu przez lekarza przestępstwa nieudzielenia pomocy z art. 162 § 1 k.k.?

Dlaczego wartym jest złożenie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa nieudzielenia pomocy przez lekarza osobie, która znalazła się w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia. Dokonana poniżej analiza będzie miała zastosowanie również w przypadku składania zawiadomień o dokonaniu innych, skodyfikowanych przepisami karnymi przestępstw.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez osobą postronną

Zgodnie z treścią wcześniejszych artykułów, do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, niezależnie od tego, czy jest pokrzywdzoną przez przestępstwo, czy jedynie posiada wiadomości na jego temat. Podczas składania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa nie ma również znaczenia wiek, płeć czy narodowość osoby zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pokrzywdzonego
Niestety w dzisiejszych czasach coraz częściej zauważa się, iż pokrzywdzeni przestępstwem nie składają zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jest to spowodowane wieloma czynnikami:
  1. obawą przed sprawcą przestępstwa,
  2. niska wartość szkody wyrządzonej przestępstwem,
  3. mały próg wykrywalności przestępstw,
  4. nieznajomością procedury karnej oraz praw w postępowaniu karnym,
  5. brak czasu na zgłoszenie odpowiednim organom zawiadomienia
  6. wstyd przed ujawnieniem organom postępowania przygotowawczego okoliczności przestępstwa.
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż istnieją trzy podstawowe argumenty, które przemawiają za złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa:
  1. składając zawiadomienie sprawca czynu może zostać wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej,
  2. składając zawiadomienie pokrzywdzony może uzyskać naprawienie szkody,
  3. składając zawiadomienie pokrzywdzony może uchronić się przed dalszymi przestępstwami popełnianymi na jego szkodę.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pokrzywdzony może czynnie brać udział w prowadzonym postępowaniu. Osobie takiej przysługuje inicjatywa dowodowa – może złożyć wniosek o przesłuchanie określonych świadków, czy też przeprowadzenie dowodów z dokumentów. Jest również informowany o najważniejszych decyzjach organu – takich jak – postanowienie o wszczęciu dochodzenia/śledztwa, postanowieniu o umorzeniu dochodzenia/śledztwa. Pokrzywdzony może również czynnie wziąć udział w przesłuchaniu podejrzanego, czy świadka.

Podkreślenia wymaga fakt, iż inicjatywa w złożeniu zawiadomienia może doprowadzić do uzyskania odszkodowania za szkody majątkowe oraz zadośćuczynienia za krzywdę.

Należy również zauważyć, iż w postępowaniu karnym pokrzywdzonemu przysługuje szereg uprawnień o charakterze kompensacyjnym:

1) na podstawie art. 46 k.k. obowiązek naprawienia szkody,

2) na podstawie art. 46 k.k. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,

3) na podstawie art. 46 k.k. nawiązka,

4) na podstawie art. 39 pkt 7 k.k. świadczenie pieniężne.

Należy zatem wskazać, iż zgłoszenie zawiadomienia nigdy nie pogorszy sytuacji pokrzywdzonego, natomiast zapewni pokrzywdzonemu ochronę praw, jak również ułatwi uzyskać szybką i skuteczną pomoc ze strony Policji, czy innych instytucji. Nie można się bać zgłoszenia Policji lub Prokuraturze zawiadomienia, gdyż taka postawa umacnia świadomość bezkarności u sprawców przestępstw. Złożenie zawiadomienia spowoduje wszczęcie postępowania karnego, którego zakończenie może skutkować powstaniem szeregu uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie.

});