odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Błąd medyczny przy porodzieBłąd medyczny przy porodzie

Kiedy można ubiegać się o zadośćuczynienie za błąd medyczny przy porodzie?

Zadośćuczynienie jest stosunkowo nową instytucją w polskim systemie prawa. Przysługuje ono m.in. za błąd medyczny przy porodzie.

Zadośćuczynienie ma postać rekompensaty pieniężnej przyznawanej z tytułu poniesienia szkody niemajątkowej. Ustawodawca nie zdefiniował krzywdy, dając pole do interpretacji orzecznictwu i doktrynie. Istnienie krzywdy jest przesłanką konieczną do ubiegania się o zadośćuczynienie, dlatego jej udowodnienie ma istotny wpływ na wynik postępowania cywilnego.

bezpłatna konsultacja prawna

Błąd medyczny przy porodzie – zadośćuczynienie za szkodę na osobie

Ustawodawca w art. 445 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako k.c.) przewidział możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie w przypadku, gdy poszkodowany doznał szkody na osobie. Zarówno naruszenie ciała, jak i rozstrój zdrowia mogą powodować cierpienie psychiczne i fizyczne. W związku z tym naprawienie szkody materialnej jest niewystarczającą rekompensatą. Matka i dziecko mogą ubiegać się o zadośćuczynienie, które złagodzi doznane cierpienie. Wysokość świadczenia jest ustalana przez sąd na podstawie okoliczności sprawy. Ustawodawca nie ustalił szczegółowych kryteriów w tym zakresie pozostawiając dużą swobodę judykaturze.

Błąd medyczny przy porodzie – zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Ponadto, pacjentka i jej dziecko mogą ubiegać się o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, na podstawie art. 448 k.c. Katalog dóbr osobistych podlegających ochronie został przedstawiony w art. 23 k.c. obejmuje między innymi cześć i swobodę sumienia. Wyliczenie ma charakter otwarty, co oznacza, że kategorie dóbr osobistych podlegających ochronie mogą być formułowane w innych aktach normatywnych, a także w orzecznictwie, w drodze interpretacji norm prawnych pierwszego i drugiego rzędu.

zadzwoń teraz

Błąd medyczny przy porodzie – kiedy można dochodzić zadośćuczynienia?

Przedawnienie roszczeń z tytułu szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż przed upływem 3 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie i podmiocie zobowiązanym do jej naprawienia (art. 4421 § 3 k.c.). Należy dodać, że w przypadku, gdy szkoda jest następstwem zbrodni lub występku roszczenie ulega przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa (art. 4421 § 2 k.c.). 20 – letni termin przedawnienia dotyczy również małoletniego, którego roszczenie nie może przedawnić się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania pełnoletności, zgodnie z brzmieniem art. 4421 § 4 k.c. W ten sposób ustawodawca chroni dziecko przed utratą przysługujących mu praw, na wypadek bezczynności przedstawiciela ustawowego. Zasadą jest, że pełnoletność uzyskuje się z ukończeniem 18. roku życia (art. 10 § 1 k.c.).

Jako specjaliści w dziedzinie dochodzenia zadośćuczynienia za błąd medyczny przy porodzie gwarantujemy Ci profesjonalną opiekę prawną

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl