odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odszkodowanie za śmierć przy porodzie dla najbliższych członków rodzinyOdszkodowanie za śmierć przy porodzie dla najbliższych członków rodziny

Śmierć matki przy porodzie może być związana z ryzykiem medycznym. Niemniej przyczyną zgonu kobiety może być także błąd lekarski. Jeżeli doszło do błędu medycznego odszkodowanie za śmierć przy porodzie należy się dla najbliższych członków rodziny.

Narodzonemu dziecku oraz innym osobom najbliższym przysługuje wówczas zadośćuczynienie. Śmierć matki, żony lub córki wywołuje trudną do opisania krzywdę. Zasadność żądania zadośćuczynienia wydaje się być niewątpliwa. Niemniej wątpliwości mogą pojawić się w odniesieniu do odszkodowania, o czym w dalszej części artykułu.

bezpłatna konsultacja prawna

Odpowiedzialność deliktowa

W prawie cywilnym wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności – kontraktową i deliktową. Świadczenia wspomniane na wstępie – zadośćuczynienie i odszkodowanie – przysługują osobom poszkodowanym w wyniku deliktu, czyli czynu niedozwolonego. W omawianym przypadku będzie to błąd medyczny. Warunkiem sine qua non skutecznego ubiegania się o wyżej przedstawione roszczenia jest przede wszystkim udowodnienie przed sądem, że lekarz lub personel medyczny dopuścili się błędu medycznego. Rodzi to wiele trudności i zwykle prowadzenie tego typu spraw bez pomocy zawodowego pełnomocnika kończy się fiaskiem – oddaleniem powództwa.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Problem zadośćuczynienia jest związany z tym, że nawet w przypadku wykazania błędu medycznego, sąd może odmówić przyznania zadośćuczynienia w żądanej wysokości, albo w ogóle nie przyznać tego świadczenia. Wynika to z wykładni językowej przepisu art. 446 par. 4 Kodeksu cywilnego (dalej jako k.c.). Zadośćuczynienie może być ponadto przyznane wyłącznie osobom najbliższym kobiety, która zmarła przy porodzie. Krąg osób najbliższych nie został zawężony do więzi pokrewieństwa, ani też powinowactwa. Wydaje się zatem słuszne rozumienie pojęcia osoby najbliższej jako osoby związanej emocjonalnie ze zmarłym. Z drugiej strony, istnienie więzi pokrewieństwa nie zawsze uzasadnia przyznanie zadośćuczynienia. W omawianym przypadku śmierci kobiety podczas porodu sąd zbada, czy wspomniane zdarzenie spowodowało cierpienie oraz w jakim stopniu (por. Uchwała SN z 13 lipca 2011 r., sygn. III CZP 32/11).

zadzwoń teraz

Odszkodowanie za śmierć dziecka przy porodzie dla najbliższych członków rodziny

Odkodowanie za śmierć kobiety przy porodzie przysługuje również jej osobom najbliższym. Krąg uprawnionych jest taki sam, jak w przypadku zadośćuczynienia, ale ustawodawca wprowadza dodatkową przesłankę przyznania odszkodowania. Chodzi o warunek znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej. Sąd bada zatem nie tylko, czy śmierć kobiety przy porodzie doprowadziła do pogorszenia się życiowej sytuacji jej bliskich, ale także czy wspomniane pogorszenie było znaczne.  Innymi słowy, śmierć kobiety podczas porodu powinna wywołać uszczerbek majątkowy, aby osoby najbliższe mogły skutecznie dochodzić odszkodowania. W praktyce uznaje się, że warunek zostaje spełniony na przykład wtedy, gdy kobieta była jedynym żywicielem rodziny, np. wychowywała samotnie dzieci, opiekowała się niezdolnymi do pracy rodzicami itd. Świadczenie powinno ułatwić adaptację osób najbliższych do nowej sytuacji (por. Wyrok SN z 6 sierpnia 2014 r., sygn. I CSK 578/13).

Gdzie szukać pomocy?

Prowadziliśmy sprawy wielu klientów w trudnej sytuacji życiowej. Wiemy, jak pomóc poszkodowanej rodzinie w uzyskaniu należnych świadczeń. Możesz nam zaufać!

Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami okołoporodowymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl