Opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego jako błąd medyczny

Opóźnianie wykonania cięcia cesarskiegoOpóźnianie wykonania cięcia cesarskiego jest częstym przykładem błędu okołoporodowego. W tego typu przypadkach matce i dziecku przysługują roszczenia względem podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.

Opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego może doprowadzić do powikłań i pogorszenia się stanu zdrowia matki lub dziecka. Zostaje ono uznane za błąd medyczny, jeżeli postępowanie personelu było obiektywnie nieprawidłowe oraz zawinione. Pierwsza przesłanka zostaje spełniona w przypadku, gdy zachowanie personelu było niezgodne ze stanem współczesnej wiedzy medycznej. Druga przesłanka dotyczy natomiast winy nieumyślnej lub umyślnej. Opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego może prowadzić do szkody na osobie mającej charakter majątkowy lub niemajątkowy. Ostatnia z wymienionych postaci szkody nosi nazwę krzywdy utożsamianej z cierpieniem psychicznym i fizycznym.

Kiedy szpital ponosi odpowiedzialność?

Podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania za szkodę majątkową na osobie oraz zadośćuczynienia za krzywdę nie zawsze jest tożsamy z lekarzem. W niektórych przypadkach odpowiedzialność ponosi szpital, na mocy art. 430 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako k.c.). Lekarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega kierownictwu szpitala, dlatego placówka ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z jego winy (por. wyr. SA w Łodzi z dnia 8.07.2015 r., I ACa 63/15).

Szpital jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania także w przypadku winy anonimowej. Wina bezimienna niezidentyfikowanego członka zespołu jest konstrukcją opartą na założeniu, że niedbalstwo można przypisać nieokreślonemu podmiotowi należącemu do personelu medycznego obecnego na oddziale w chwili wyrządzenia szkody. Jeżeli szpital zawarł umowę ubezpieczenia OC, do naprawienia szkody jest zobowiązany ubezpieczyciel.

Naprawienie szkody za opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego

Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym przysługującym matce i dziecku z tytułu cierpienia psychicznego i fizycznego spowodowanego błędem okołoporodowym (art. 445 § 1 k.c.). Z kolei odszkodowanie ma na celu pokrycie kosztów leczenia (art. 444 k.c.). W obu przypadkach kryteria ustalania zasadności roszczenia i wysokości świadczenia są odmienne. Matce i dziecku przysługują odrębne roszczenia, których zasadność należy odpowiednio udowodnić.

Dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu szkody spowodowanej błędem lekarskim jest skomplikowane i wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa medycznego, dlatego zachęcamy o skorzystania z naszej pomocy. Jako specjaliści w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne gwarantujemy Ci rzetelną opiekę i profesjonalne wsparcie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami okołoporodowymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie.

});