Odpowiedzialność karna lekarza Czy każdy lekarz może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 160 Kodeksu Karnego (dalej: KK)? Zasadnicze znaczenia dla ustalenia kwestii odpowiedzialności karnej lekarza ma określenie czy mamy do czynienia z lekarzem – gwarantem czy lekarzem –  niegwarantem. Wyjaśnienie tych pojęć znajduje się w artykułach Odpowiedzialność lekarza pełniącego obowiązki zawodowe oraz Odpowiedzialność lekarza niepełniącegoCzytaj więcej →

Narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo. Przestępstwo narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku z art. 160 Kodeksu karnego Na czym polega przestępstwo narażenia pacjenta przez lekarza na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 160 Kodeksu karnego oraz jakie muszą zostać spełnione przesłanki, aby można przypisać sprawcy odpowiedzialność karnąCzytaj więcej →

Kara za wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta Jaka kara grozi za popełnienie przestępstwa wykonania zabiegu bez zgody pacjenta z art. 192 § 1 Kodeksu karnego? Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta stypizowane w art. 192 Kodeksu karnego należy do katalogu występków, gdyż zgodnie z § 1  powyższego przepisu prawnego za popełnienie owego czynu zabronionego,Czytaj więcej →

W Wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta Zgodnie z art. 192 § 1 Kodeksu karnego: „Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Powyższa regulacja prawna nie określa w sposób precyzyjny podmiotu – sprawcy przestępstwa wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Ustawodawca wskazuje podmiot jedynieCzytaj więcej →

Odpowiedzialność karna lekarza pełniącego obowiązki zawodowe Lekarz z racji pełnionej w społeczeństwie funkcji ma szczególny obowiązek udzielenia pomocy osobie zagrożonej, tj. takiej która w danej chwili potrzebuje pomocy medycznej, z uwagi na to, iż jej życie lub zdrowie jest zagrożone. Podstawy prawnej, szczególnego obowiązku udzielenia pomocy przez lekarza, należy upatrywać w dobrowolnie przyjętym przez niegoCzytaj więcej →

Odpowiedzialność karna lekarza w przypadku wystąpienia błędu lekarskiego Osoby wykonujące zawód lekarza ponoszą odpowiedzialność karną za popełnienie błędu lekarskiego na zasadach ogólnych. Zasadami ogólnymi są zasady, które skierowane do ogółu społeczeństwa. Wobec tego należy zauważyć, że zasady te dotyczą każdego, a ich naruszenie może się wiązać z poniesieniem odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność karna będzie uzasadniona, jeżeliCzytaj więcej →

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka – kiedy i komu przysługuje? Śmierć dziecka przy porodzie jest przykładem następstwa błędu medycznego. Wspomniane zdarzenie wywołuje cierpienie rodziców. Z tego tytułu przysługuje im stosowne roszczenie wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego. Zadośćuczynienie za śmierć dziecka jest rekompensatą pieniężną, której główny cel polega na złagodzeniu doznanych i odczuwanych cierpień psychicznych i fizycznychCzytaj więcej →

Nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia matki i płodu – kiedy i komu przysługuje odszkodowanie? Błędy lekarskie przy porodzie mogą mieć różną postać. Tytułem przykładu można wskazać na nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia matki i płodu. Błędy lekarskie przy porodzie prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia matki lub dziecka. Z tytułu szkody na osobie wymienionym podmiotom przysługują roszczenia odszkodowawcze.Czytaj więcej →

Kiedy kontynuowanie porodu siłami natury zamiast cesarskiego cięcia jest błędem medycznym? Lekarze i personel medyczny opiekujący się kobietą ciężarną powinni posiadać odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie położnictwa oraz wykazać się szczególną starannością wymaganą od lekarza jako fachowca w swojej dziedzinie. Wynika to m.in. z art. 2 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza iCzytaj więcej →

Zadośćuczynienie dla matki, która urodziła niepełnosprawne dziecko na skutek błędu lekarzy W przypadku, gdy dziecko na skutek błędu lekarzy rodzi się niepełnosprawne matce i dziecku należy się  zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta . Zadośćuczynienie – dziecko może żądać Dziecko może żądać: na podstawie art. 445 § 1 k.c., w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia,Czytaj więcej →

1 9 10 11