Lekarz pod wpływem alkoholu, a odpowiedzialność karna Odpowiedzialność lekarza wykonującego swoje obowiązki zawodowe będąc pod wpływem alkoholu nie ogranicza się tylko i wyłącznie do odpowiedzialności karnej. Lekarz bowiem może podlegać także odpowiedzialności cywilnej związanej z wyrządzeniem szkody, odpowiedzialności pracowniczej, wiążącej się z naruszeniem przepisów obowiązujących w miejscu pracy, a także odpowiedzialności zawodowej, związanej z odpowiedzialnościąCzytaj więcej →

Sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza Sąd orzekając karę wobec lekarza za popełnione przestępstwo może orzec dodatkowo środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu. Na czym jednak polega sądowy zakaz wykonywania zawodu lekarza? Zgodnie z dyspozycją art. 41 § 1 k.k. „Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przyCzytaj więcej →

Wysokość zadośćuczynienia za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta Na podstawie art. 445 § 1 k.c., zgodnie z którym „(…) sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę” pacjent, bez którego zgody wykonano zabieg leczniczy może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W artykule zatytułowanym Jakie kwoty są zasądzane przez sądyCzytaj więcej →

Kwoty zasądzane przez Sądy w sprawach o zadośćuczynienie za wykonanie przez lekarza zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta Zgodnie z art. 445 Kodeksu cywilnego „(…) sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Jak kształtuje się wielkość kwot zasądzanych przez Sądy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wyrządzoną na skutek wykonania zabiegu leczniczego bezCzytaj więcej →

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za błąd medyczny Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 17 lutego 2006 r., sygn.. akt III CZP 84/05: „Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę (art. 442 § 1 zdanie drugie k.c.), bez względuCzytaj więcej →

Odpowiedzialność lekarza – kiedy ulega przedawnieniu? Na wstępie należy wyjaśnić, iż przedawnienie to instytucja, w której z woli ustawodawcy po upływie określonego czasu nie można ścigać (tzw. przedawnienie ścigania) lub karać (tzw. przedawnienie karalności) sprawcy danego przewinienia zawodowego. Innymi słowy, czyn lekarza nadal pozostaje przewinieniem zawodowym, jednakże nie poniesie on już odpowiedzialności zawodowej. Przedawnienie oznacza,Czytaj więcej →

Odszkodowanie za utratę słuchu Trwała utrata słuchu jest przykładem uszczerbku na zdrowiu, do którego może dojść w wyniku wypadku (np. wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego). W takiej sytuacji poszkodowany może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia, a w razie  uszkodzenia słuchu powodującego trwałą niezdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu – także rentę. bezpłatna konsukltacja prawna Odszkodowanie za utratęCzytaj więcej →

Odszkodowanie za uszkodzenie oka Uszkodzenie oka może być następstwem wypadku komunikacyjnego lub przy pracy, czy też błędu lekarskiego Osoba dochodząca odszkodowania, zadośćuczynienia lub innego świadczenia w związku z poniesioną szkodą ma obowiązek wykazać, że wystąpienie zdarzenia i szkody oraz związek przyczynowy między nimi. Ponadto, konieczne jest udowodnienie, że uszkodzenie oka jest normalnym następstwem zdarzenia. NaCzytaj więcej →

Błąd diagnostyczny  przy leczeniu zawału serca, jakie roszczenia przysługują pacjentowi? W razie braku rozpoznania zawału serca lub nieprawidłowego leczenie tej choroby przez lekarza pacjentowi przysługuje odszkodowanie za błąd diagnostyczny  przy leczeniu zawału serca. Czym jest błąd diagnostyczny  przy leczeniu zawału serca? Opóźnienie prawidłowego leczenia o kilka godzin może przyczynić się do wystąpienia trwałych i nieodwracalnychCzytaj więcej →

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne  Odszkodowanie za zakażenie szpitalne. Odszkodowanie i zadośćuczynienie w razie zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta w kwocie do 100.000 zł. W razie śmierci pacjenta na rzecz spadkobierców w kwocie do 300.000 zł przyznaje wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, a wypłaca ubezpieczyciel, albo podmiot leczniczy prowadzący szpital w razieCzytaj więcej →

1 8 9 10 11